Privacy

Westerduin Talent hecht veel waarde aan ieders privacy. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij doen dit in overeenstemming met privacy regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarvoor we jouw gegevens gebruiken en hoe we met jouw gegevens omgaan. Daarnaast beschrijven wij wat jouw rechten zijn.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Privacy bij Westerduin

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die eigendom zijn van Westerduin Personeel B.V. en Westerduin Talent B.V., gevestigd te Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 39, die hierna samen ‘Westerduin’ zullen worden genoemd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te geven, die nodig zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. We streven ernaar om deze gegevens altijd juist en up-to-date te houden.

Wanneer we gegevens verzamelen

In de volgende gevallen mogen we volgens de wet jouw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als je Westerduin toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst actie te ondernemen;
 • Als de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Westerduin van toepassing is;
 • Als de verwerking nodig is om jouw of iemand anders gezondheid te beschermen;
 • Als de verwerking nodig is voor het uitvoeren van een opdracht die Westerduin van de Nederlandse overheid of Europese overheid heeft gekregen;
 • Als de verwerking nodig is voor verdedigbare doelen van Westerduin of van een externe partij. Westerduin verwerkt gegevens niet wanneer dit zou leiden tot een onevenredige benadeling van jouw belangen of vanzelfsprekende vrijheden.

Waar wij persoonsgegevens voor gebruiken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
 • Jou op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Westerduin en van derden;
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten;
 • Jou te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien jij je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de Nederlandse overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Uit naam van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een achtergrondonderzoek bij een sollicitatie;
 • Voor het stimuleren van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitvoeren van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij jouw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer specifiek aan je kunnen koppelen, dan stellen wij je hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen

Westerduin kan als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Westerduin, de onderstaande persoonsgegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonsgegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens met betrekking tot werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist als gevolg van of nodig is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien je voor Westerduin of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan Westerduin onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN en kopie identiteitsbewijs, een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een achtergrondonderzoek bij een sollicitatie
 • Gegevens met betrekking tot de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, samen met de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens met betrekking tot werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of nodig is met het oog op de toepassing van de wet

Delen met derden

Wij verkopen jouw privacy gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat jouw rechten zijn

Je hebt het recht om:

 • de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • jouw persoonsgegevens in te zien;
 • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • bezwaar in te dienen tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens aan te vullen;
 • jouw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen jou op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat je ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van jouw gegevens hiervan op de hoogte).

 

Je kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar privacy@westerduingroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy, vragen wij je daarbij om in deze kopie de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op jouw verzoek reageren. Voor de behandeling van het verzoek brengen wij geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken onredelijk zijn, of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën vraagt.

Je kunt daarnaast over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Digitale toegang tot het datacentrum waarin de persoonsgegevens worden verwerkt is alleen mogelijk via een veilig wachtwoord en ‘twee-factor-authenticatie’;
 • Westerduin laat regelmatig tests uitvoeren door externe partijen om te onderzoeken of de gebruikte software kwetsbaar is voor inbreuken;
 • Door een firewall worden digitale aanvallen op de software automatisch herkend en geblokkeerd;
 • Binnen één uur worden verstoringen in het systeem verholpen. Bij afhankelijkheid van externe leveranciers geldt een termijn van vier uur;
 • Vertrouwelijke gegevens worden vernietigd met behulp van een papierversnipperaar.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@westerduingroep.nl.

Bewaartermijn

Westerduin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en volgens de wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden in het kader van de bemiddeling zonder toestemming vier weken (let op: na inschrijving) bewaard. Wil je dat jouw persoonsgegevens voor de duur van één jaar worden bewaard, dan vragen wij om jouw toestemming en word je opgenomen in onze ‘Talentpool’ (opt-in).

Inbreuk op persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie), wanneer dit nodig is. Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten of vanzelfsprekende vrijheden, dan stellen wij je hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen je mee:

 • De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
 • De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor jou;
 • Bij wie je aanvullende informatie kunt krijgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te lezen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Cookiebeleid

Wij analyseren het gebruik van onze websites www.westerduinpersoneel.nl, www.westerduintalent.nl en www.westerduingroep.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van cookies door Westerduin

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op de computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser.

Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over onze bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond onze diensten en onze groepsmaatschappijen. Maar ook als je bij ons bent ingelogd, kan je gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor de webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn.

Westerduin en andere websites

Op onze website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Afsluiting

Contactgegevens

E-mail:            privacy@westerduingroep.nl
Telefoon:        0342 – 23 11 11
Internet:          www.westerduintalent.nl

 

Direct personeel nodig?

wij bellen u...

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.