Jeugdzorg

Werken in de Jeugdzorg

Ga je werken in de jeugdzorg, dan ben je er voor de jeugd. Ieder kind heeft het recht op een gezonde, veilige en stabiele omgeving om op te groeien. Helaas heeft niet iedereen dit. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Jeugdzorg organisaties helpen kinderen, jongeren of ouders daarbij. Deze hulp kan kort, lang, individueel en als gezin zijn. Maar ook thuis of in een instelling kunnen jongeren geholpen worden. Vaak is er sprake van vrijwillige hulpverlening, in andere gevallen besluit de kinderrechter dat er hulp geboden moet worden.

Soms zijn de problemen dusdanig groot dat de ontwikkeling van het kind ernstig wordt verstoord. Om die reden wonen kinderen soms niet meer thuis, maar binnen een instelling.

In Nederland wordt de jeugdzorg geregeld in de Jeugdwet. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in verschillende vormen van Jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland vertegenwoordigt organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming, en jeugdreclassering aanbieden.

Vacatures jeugdzorg

 

1. Jeugdhulp

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als dat niet lukt, kunnen zij en hun ouders jeugdhulp ontvangen. Het doel van deze jeugdhulp is om kwetsbare kinderen en jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen op termijn volwaardig te laten participeren in de maatschappij.
Met het passende aanbod kunnen jeugdhulporganisatie elke hulpvraag als uniek behandelen. Soms vindt de hulpverlening plaats op een school of kinderdagverblijf, in een ander geval vindt dit plaats in een gezinshuis of gesloten instelling. De hulp kan daarbij gericht zijn op het individu of het hele gezin. Vaak worden verschillende partijen betrokken: scholen, politie, (huis)artsen en/of maatschappelijk werkers.

2. Jeugdbescherming

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien om later volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor in eerste instantie bij de ouders. Wanneer ouders hun pedagogische verantwoordelijkheid niet nemen of (kunnen) waarmaken, is jeugdbescherming soms nodig. Jeugdbescherming zet zich in voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind.
Jeugdbeschermingstaken worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. Deze instellingen moeten dus aan bepaalde eisen voldoen. Onder jeugdbescherming vallen: het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Tegelijk met jeugdbescherming ontvangt een kind vaak ook jeugdhulp.

2.1 Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarin ondersteuning, begeleiding, en controle plaatsvindt. Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen. Het doel hiervan is om – in samenwerking met ouders en/of het netwerk van de jongere – het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen. Delictsplegers tussen de 12 en 18 jaar krijgen jeugdreclassering opgelegd. Echter loopt de begeleiding vaak door tot na de 18e verjaardag.

Wat doe je?

In de jeugdzorg verleen je (vrijwillig of gedwongen) hulp aan jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Je bent in de basis verantwoordelijk voor hun veiligheid en perspectief op leven. Vanwege de – bijna altijd – problematische thuissituatie, richt je je vaak ook op het verbeteren van de opvoeding door ouders en het adviseren van ouders.

Als jeugdhulpverlener onderzoek je de thuissituatie van jongeren. Je bepaalt eerst in hoeverre er sprake is van een bedreigende situatie. Aan de hand van deze analyse wordt er een behandelplan opgesteld. Dit kan een individueel plan zijn, maar er kunnen ook gezinsplannen worden opgesteld. In het behandelplan zitten maatregelen verwerkt die gericht zijn op het wegnemen van eventuele bedreigingen.

Werken in de jeugdzorg vraagt om samenwerken met verschillende mensen. Natuurlijk staat de behandeling van het kind of de jongere centraal. Echter heb je naast het contact hebt met hen en de ouders/verzorgers ook veel contact met anderen (bijvoorbeeld specialisten, hulpverleners en de instelling waar het kind verblijft). Daarom is het ook belangrijk om tijdens de begeleiding goed op de hoogte te zijn van het werk van andere specialisten. Zo krijg je een zo concreet mogelijk plan en kun je ook echt de juiste hulp bieden.

Zodra het plan staat, richt je je op de begeleiding. Tijdens het hulpverleningstraject ben je met name bezig met het monitoren, coördineren en interveniëren. Daarbij ga je multidisciplinair te werk: je werkt samen met o.a. verschillende specialisten, jeugdzorg instanties, en scholen.

Wat vraagt werken in de Jeugdzorg van je?

Wil je in de jeugdzorg gaan werken? Het werk is divers en iedere functie vraagt om andere competenties. Over het algemeen onderscheiden we wel een aantal competenties die belangrijk zijn. Beschik jij over/of kun jij:

  • analytisch vermogen;
  • samenwerken;
  • netwerken;
  • luisteren;
  • empathisch vermogen;
  • overtuigen;
  • communicatief vaardig;
  • onpartijdigheid.

Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben jij geïnteresseerd naar een baan in de jeugdzorg? Solliciteer dan op een van onze vacatures.